Dental Spa Consult
Публічна оферта
Договір (Публічна оферта)
ФОП Гончаренко Олена Вікторівна (далі – «Виконавець»), зареєстрована відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (далі – «Замовник»), укласти цей Договір (Публічну оферту) (далі – «Договір (Публічна оферта)») на нижчевикладених умовах:

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Публічна оферта» – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір (Публічну оферту) на певних умовах.

«Договір (Публічна оферта)»
– публічний договір, зразок якого розміщений на сайті Виконавця.

«Cайт Виконавця» – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою dsc.com.ua, яка є офіційним джерелом інформування потенційних замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.

«Акцепт» – повне і безумовне прийняття Договору (Публічної оферти) шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, зокрема через систему LiqPay, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на банківський розрахунковий рахунок Виконавця.

«Послуги» – інформаційно-консультативні, консалтингові та інші пов'язані послуги, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором у відповідності до діяльності Виконавця.

«Сторони» – Виконавець та Замовник.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору (Публічної оферти) в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору (Публічної оферти) Сторонами.

2.2. Договір (Публічна оферта) має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

2.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору (Публічної оферти) в повному обсязі шляхом Акцепту.

2.4. Акцепт означає, що Замовник згоден з усіма положеннями Договору (Публічної оферти), повною мірою усвідомлює свої дії. Сторони, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту правочин вважається укладеним у письмовій формі, без підписання письмового примірника. При цьому, Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

2.5. Укладаючи цей Договір (Публічну оферту) Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору (Публічної оферти), цін на Послуги.

2.6. Даний Договір (Публічна оферта) також вважається договором приєднання у розумінні ч.1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору (Публічної оферти) в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору (Публічної оферти), він не має права укладати цей Договір (Публічну оферту), а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором (Публічною офертою).

2.7. Акцептуючи даний Договір (Публічну оферту), Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору (Публічної оферти) він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

2.8. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору (Публічної оферти) відповідно до його умов.

3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Відповідно до умов даного Договору (Публічної оферти) Виконавець бере на себе зобов'язання надати Послуги, а Замовник – прийняти та оплатити їх.

3.2. Сторони домовилися, що детальний зміст Послуг розміщується на Сайті Виконавця.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання Послуг проводиться у чітко визначені години та дні, згідно з розкладом, відповідної до місця, що завчасно доводиться до відома Замовника, зокрема, шляхом зазначення на сайті.

4.2. Акцептом даного Договору (Публічної оферти) визнається оплата Замовником, повна або часткова і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору (Публічної оферти) і прирівнюється до власноручного підпису Замовника.

4.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, дана оферта вважається акцептована, а Договір (Публічна оферта) укладеним.

4.5. Порядок акцепту:

4.5.1. Замовник обирає Послуги на сайті Виконавця і знайомиться з умовами оплати.

4.5.2. Після вибору Послуг Замовник здійснює оплату.

4.5.3. З моменту акцепту цього Договору (Публічної оферти) одностороння відмова Замовника від Договору (Публічної оферти) неприпустима.

4.5.4. Послуга вважається наданою в момент її надання. Якщо має місце проведення тренінгу, вебінару тощо, а Замовник не взяв участь у відповідному заході, оплата за Послуги не повертається Замовнику.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Права і обов'язки Виконавця:

5.1.1. Виконавець має право:

5.1.1.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором (Публічною офертою);

5.1.1.2. Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором (Публічною офертою).

5.1.1.3. Скасовувати, переривати або переносити будь-які тренінги, вебінари (або інші заходи згідно з анонсом), змінювати їх матеріали, час та місце проведення.

5.1.2. Виконавець зобов'язується:

5.1.2.1. Надавати Замовнику Послуги в обсязі відповідно до цього Договору (Публічної оферти).

5.1.2.2. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання Послуг, їх якості і змісту, про права та обов'язки Замовника при отриманні Послуг.

5.1.2.3. Організувати проведення відповідного заходу, відповідно до інформації, розміщеної у відповідному розділі сайту Виконавця.

5.2 Права та обов'язки Замовника:

5.2.1. Замовник має право:

5.2.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до Договору (Публічної оферти) та інформації, розміщеної у відповідному розділі сайту Виконавця.

5.2.1.2. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору (Публічної оферти).

5.2.2. Замовник зобов'язується:

5.2.2.1. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору (Публічної оферти).

5.2.2.2. Своєчасно внести плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором (Публічною офертою).

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Загальна вартість Послуг, наданих Замовнику за цим Договором (Публічною офертою) становить загальну суму сплачених Замовником послуг.

6.2. Вартість конкретних Послуг визначається на Сайті Виконавця.

6.3. Вартість передбачених цим Договором (Публічною офертою) Послуг оплачується Замовником в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця, зокрема, за допомогою оплати на сайті (зокрема шляхом прийому платежів через систему LiqPay).

6.5. У разі скасування Послуг з вини Виконавця, Виконавець повертає кошти за ті Послуги, що не були надані Виконавцем. У разі перенесення, зміни матеріалів, часу та місця проведення будь-яких тренінгів, вебінарів, тощо внесена оплата не повертається.

6.6. У разі якщо Замовник відмовляється від участі у тренінгу, вебінарі, семінарі, воркшопі (або іншому заході), внесена оплата не повертається.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Дія цього Договору (Публічної оферти) припиняється:

8.1.1. За згодою сторін;

8.1.2. Якщо виконання Стороною Договору (Публічної оферти) своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором (Публічною офертою), і будь-яка із Сторін не погоджується із внесенням змін до Договору (Публічної оферти).

8.1.3. У випадках порушення Замовником умов цього Договору (Публічної оферти).

8.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором (Публічною офертою) та чинним законодавством України.

8.2. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Договору (Публічної оферти) автоматично тягне за собою внесення цих змін і до укладеного та такого, що діє між Замовником та Виконавцем Договору (Публічної оферти).

8.3. У разі відкликання Договору (Публічної оферти) Виконавцем протягом терміну дії Договору (Публічної оферти), Договір (Публічна оферта) вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем при відкликанні Договору (Публічної оферти).

9. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Замовник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений із нормами Закону України «Про захист персональних даних» та надає свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних.

9.2. Замовник згоден з тим, що після внесення інформації про себе, під час здійснення оплати за Послуги, на електронну адресу або контактний номер телефону Замовника можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру і, крім того, Виконавець має право, без згоди Замовника, опублікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи, як учасника заходу Виконавця, фото та/або відео з проведених заходів у якості реклами власних послуг.

9.3. Виконавець зобов'язується не передавати інформацію про Замовника третім особам, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України.

10. ТЕРИТОРІЯ ТА ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ (ОФЕРТИ)

10.1. Даний Договір (Публічна ферта) діє на території всього світу.

10.2. Даний Договір (Публічна оферта) набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем. Договірні відносини між окремим Замовником і Виконавцем набувають чинності з моменту здійснення Замовником повної оплати вартості Послуг, відповідно до розділу 6 цього Договору та діють до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

10.3. Виконавець має право у будь-який час внести зміни до умов Договору (Публічної оферти) та / або відкликати Договір (Публічну оферту) в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Договору (Публічної оферти), такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Договору (Публічної оферти) на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності змін не визначений безпосередньо в тексті зміненого Договору (Публічної оферти).

11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

11.1. Виконавець надає Замовнику обмежену, персональну, невиключну і відкличну ліцензію на використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі їх надання. Інформацію та матеріали Замовник може використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Замовник отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Цей Договір (Публічна оферта) складений українською мовою, у формі публічного договору приєднання.

12.2. Жодна зі Сторін не може перевідступити свої права та обов'язки за Договором (Публічною офертою) третім особам.

12.3. Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання Послуг за цим Договором (Публічною офертою) не вимагається. Послуги вважаються наданими у повному обсязі та належним чином, якщо протягом одного дня Виконавцем не було отримано письмової мотивованої претензії щодо якості надання послуг.

12.4. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

12.5. Якщо якесь із положень цього Договору (Публічної оферти) буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

13. Реквізити Виконавця:

ФОП Гончаренко Олена Вікторівна
Адреса: 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 12-б, кв. 46
Тел.: +38 (066) 129-91-77

ЄДРПОУ: 2705509422
Р/р: UA063052990000026008026218633
Банк: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО: 300711

НАШІ КОНТАКТИ
+38068 103 99 98
dentalspaconsult@gmail.com
Ми в соціальних мережах:
Close
Зв'яжіться з нами:
Viber
Messenger
Mail
Phone
Copyright © Dental Spa Consult